ANBI

niet van toepassing

Leergeld Noord Veluwe is een vrijwilligersorganisatie die haar geld krijgt van gemeenten, particulieren, bedrijven en organisaties. Veel verenigingen en organisaties steunen ons door korting te verlenen op de contributie.
Stichting Leergeld Noord-Veluwe heeft een ANBI-erkenning. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Op deze pagina vindt je verdere gegevens zoals doelstelling, beleid en  jaarverslagen

Gegevens stichting

Stichting Leergeld Noord Veluwe
Vestigingsplaats: Epe
Postbus 39
8160 AA Epe
telefoon: 06 30 66 92 22
email: info@leergeldnoordveluwe.nl
KvK nr. 08174810
RSIN: 8193 57 236
Bankrekening: NL27 RABO 0143557629 t.n.v. St. Leergeld Noord Veluwe

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Leergeld Noord Veluwe is het voorkomen van sociaal isolement dan wel sociale uitsluiting van kinderen in de leeftijd van vier tot achttien jaar uit gezinnen voor wie overheidsoverzieningen niet beschikbaar of toereikend zijn en die niet uit eigen middelen hun kinderen kunnen laten participeren binnen het sociaal maatschappelijk leven. Het beleid en de werkwijze van de lokale leergeldstichtingen zoals de onze is afgeleid van het beleid van de landelijke stichting

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden. Coördinatoren en overige vrijwilligers hebben een recht op een (kleine) vergoeding voor hun werkzaamheden en voor aantoonbaar gemaakte kosten. Zij kunnen hiervoor een declaratie indienen
.