Onze gedragscode

niet van toepassing

Gedragscode voor Leergeld Noord Veluwe

Doelstelling

Deze gedragscode is opgesteld om de ethische normen, verantwoordelijkheden en verwachtingen vast te leggen voor alle vrijwilligers van Leergeld Noord Veluwe. Het doel is om een veilige, respectvolle en inclusieve omgeving te bevorderen waarin we ons inzetten voor de missie van Leergeld Noord Veluwe.

1. Respect

1.1 We respecteren en waarderen de diversiteit van ons team en alle mensen waarmee we samenwerken.
1.2 We behandelen iedereen met respect, ongeacht hun geslacht, leeftijd, ras, religie, nationaliteit, seksuele geaardheid, fysieke of mentale beperking, of andere kenmerken.
1.3 We vermijden discriminerende, beledigende of kwetsende taal en gedrag.

2. Integriteit

2.1 We handelen te allen tijde eerlijk, oprecht en integer.
2.2 We gebruiken de middelen van Leergeld Noord Veluwe zorgvuldig en verantwoordelijk.
2.3 We vermijden belangenconflicten en melden deze direct aan het bestuur.

3. Vertrouwelijkheid

3.1 We respecteren de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie die we verkrijgen in onze functie en delen deze niet zonder toestemming.
3.2 We hanteren strikte vertrouwelijkheid bij het omgaan met persoonlijke gegevens van onze cliënten.

4. Verantwoordelijkheid

4.1 We streven naar de hoogste normen van professionaliteit in ons werk.
4.2 We komen onze verplichtingen en afspraken na, en melden eventuele problemen of vertragingen tijdig.
4.3 We nemen verantwoordelijkheid voor de impact van ons werk op de gemeenschap en proberen voortdurend onze bijdrage te verbeteren.
4.4 Bij de toelating van vrijwilligers van Leergeld Noord Veluwe wordt gewezen op de gedragscode die wordt gehanteerd. Waar gewenst komt dit ook ter sprake in de verschillende vormen van overleg (persoonlijk, per afdeling, in het bestuur en het coördinatorenoverleg ).

5. Veiligheid

5.1 We streven naar een veilige omgeving voor alle betrokkenen bij Leergeld Noord Veluwe, met bijzondere aandacht voor de veiligheid van kinderen en kwetsbare individuen.
5.2 We nemen maatregelen om mogelijke risico's te minimaliseren en te rapporteren.
5.3 We volgen de geldende wetten en voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid.

6. Samenwerking

6.1 We werken constructief samen met collega's, partners en andere belanghebbenden.
6.2 We delen kennis en ervaring om de missie van Leergeld Noord Veluwe te bevorderen.
6.3 We lossen conflicten op in overeenstemming met de vastgestelde procedures en met respect voor de betrokken partijen.

7. Melden van schendingen

7.1 Iedereen die schendingen van deze gedragscode opmerkt, wordt aangemoedigd dit te melden aan het bestuur van Leergeld Noord Veluwe.
7.2 Schendingen worden serieus genomen en kunnen leiden tot passende maatregelen, waaronder beëindiging van deelname of samenwerking.

Deze gedragscode dient als leidraad voor alle betrokkenen bij Leergeld Noord Veluwe en draagt bij aan een positieve en effectieve werkomgeving ter ondersteuning van onze missie om kinderen in gezinnen met financiële nood te helpen bij hun educatieve ontwikkeling.

Vastgesteld op de bestuursvergadering van 6 november 2023